בשעה טובה, יצא לאור

מסכת ביצה , הפרק הראשון עם באור התוספות

בתרומתם הנדיבה של משפחת סקידעל
שיחיו ניו-יורק, לזכר נשמת אמם
 The first perek of Chavrusa for masechesBeitzah, with commentaries to the Gemorah and the Tosfos is now available . 

 It is dedicated by the Skydell family of New York, in Memorium to their mother.
Maseches Beitzah, Chapter Beitzah
Commentary to the Tosafot